JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
Dla pracowników | 
Grupa

O nas
JSW SIG
O nasO firmie
Do druku

O firmie

Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo powstała 4 lutego 2014 roku. Właścicielem 100% udziałów w tej Spółce jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Utworzenie spółki JSW Szkolenie i Górnictwo jest projektem pilotażowym dla polskiego sektora górniczego w obszarze zintegrowanych działań na rzecz uelastycznienia procesów wsparcia produkcji, ich optymalizacji organizacyjnej i kosztowej. Kolejny cel to podwyższenie jakości procesu kształcenia, a co za tym idzie także bezpieczeństwa pracowników. Ponadto dopełnieniem tych działań jest prowadzenie działalności obejmującej badania psychologiczne i psychiatryczne.

Działalność pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo pracy, zoptymalizować organizacje pracy i koszty jej prowadzenia.  

Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo daje możliwość elastycznego zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów trafiających na rynek pracy z likwidowanych lub restrukturyzowanych kopalń, a także absolwentów szkół, nie tylko o profilu górniczym. Działanie Spółki w tym zakresie ma na celu uporządkowanie i zwiększenie efektywności organizacji poprzez skupienie działalności związanej z dostarczaniem usług okołogórniczych w jednym podmiocie. Oferowane w nowopowstałym podmiocie miejsca pracy są miejscami stabilnymi, opartymi o przyjęte w Kodeksie Pracy standardy, godziwie opłacanymi, zapewniającymi możliwość rozwoju zawodowego i związania swojej kariery z Grupą Kapitałową JSW na lata.

Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo daje możliwość skorzystania z wysokiej jakości szkolenia pracowników poprzez:

  • bieżącą aktualizację programów szkoleniowych zgodnie z aktualnymi potrzebami, w tym wynikającymi z wdrażanych technologii,
  • wysoką aktualność wiedzy osób prowadzących szkolenie, wysokie kompetencje i duże doświadczenie pracowników GK JSW,
  • wysoki poziom znajomości warunków geologicznych i górniczych panujących w kopalniach JSW S.A. u osób prowadzących szkolenie,
  • możliwość elastycznego dostosowywania programów szkolenia do zmieniających się warunków.


Spółka JSW Szkolenie i Górnictwo
daje również możliwość skorzystania z wysokiej jakości prowadzonych badań psychologicznych i psychiatrycznych.

Stosowane metody badań ułatwiają trafniejszy dobór miejsca pracy dla danego kandydata lub pracownika.