Prace nad Sektorową Ramą Kwalifikacyjną dla Górnictwa

Dobiega końca II etap prac nad Sektorową Ramą Kwalifikacyjną dla Górnictwa (SRKG), nad którą JSW SiG pracuje od lutego tego roku wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, przy współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Etap ten polegał na szeroko rozumianych konsultacjach wstępnego projektu SRK dla Górnictwa w środowisku sektora (wśród przedstawicieli dominujących i kluczowych podmiotów oraz interesariuszy górnictwa) oraz jego weryfikacja. W ramach działań zostały przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe w formie wywiadów pogłębionych, wśród takich interesariuszy, jak m.in.: GK JSW, LW Bogdanka, PGNIG, KGHM, GIG, OUG, ORLEN, SITG, Górnictwo OK.

Kolejnym krokiem było poddanie projektu SRKG, stanowiącej rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, analizie, na specjalnie zorganizowanych w tym celu konsultacjach. Większość miała charakter spotkania on-line, na których opinie na temat głównych założeń SRKG oraz powstałego projektu, wyrażali przedstawiciele największych interesariuszy.

Udało się również zorganizować jedno spotkanie w formie łączonej (on-line i w realu). Odbyło się ono dnia 15 lipca 2020r w siedzibie SITG w Katowicach. Spotkanie to kolejny raz potwierdziło, że powstanie dokumentu regulującego ramy kwalifikacji w sektorze górniczym jest bardzo potrzebne. Szczególnie należy zwrócić uwagę na kwestię doświadczenia. Tylko poprzez zmianę sposobu szkolenia, a co za tym idzie zwiększenie praktyk zawodowych już w procesie edukacyjnym, można realnie przyczynić się do rozwoju sektora i zwiększenia jego atrakcyjności dla młodych ludzi.