ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „GÓRNICZA AKTYWIZACJA ZAWODOWA GAZ”

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Górnicza Aktywizacja Zawodowa GAZ”, realizowanego przez JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Projekt w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jego wartość wynosi 2 695 139,89 zł.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw górniczych i okołogórniczych, zamierzających poprawić swoją sytuację zawodową, społeczną oraz zwiększyć atrakcyjność na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Planowanym rezultatem Projektu „Górnicza Aktywizacja Zawodowa GAZ”  jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, poprzez dobór odpowiednich form wsparcia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Uczestników. Główne cele Projektu realizowane będą poprzez organizowanie szkoleń, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, studiów podyplomowych, staży zawodowych, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, prowadzonych przez wyspecjalizowany personel.

Grupą docelową, do której kierowane jest wsparcie, są mieszkańcy województwa śląskiego, planujący podnieść swoje kwalifikacje lub przebranżowić się, będący jednocześnie:

  • pracownikami przedsiębiorstwa górniczego lub okołogórniczego, które podlega procesowi restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub Kodeksu Pracy albo
  • pracownikami przedsiębiorstwa górniczego lub okołogórniczego, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub stosunku służbowego, z przyczyn niedotyczących pracownika lub pracodawca poinformował ich o zamiarze nieprzedłużenia umowy zawartej na czas określony z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

albo

  • byłymi pracownikami przedsiębiorstwa górniczego lub okołogórniczego, zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika, pozostającymi bez zatrudnienia

albo

  • osobami odchodzącymi z rolnictwa

 

Gorąco zachęcamy do przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej wśród pracowników Grupy Kapitałowej JSW i zaproszenia do udziału w Projekcie „Górnicza Aktywizacja Zawodowa GAZ” członków ich rodzin, spełniających powyższe warunki.

Organizatorzy i pracownicy Projektu szczególną uwagą chcą otoczyć tych bliskich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy zatrudnieni w podmiotach górniczych i okołogórniczych, niezwiązanych z Grupą Kapitałową JSW, chcą wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy lub których sytuacja zawodowa jest niepewna.  Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Projekcie znajdują się na stronie https://www.jswsig.pl/projekt-gornicza-aktywizacja-zawodowa-gaz

Zapraszamy do bezpłatnego podniesienia lub nabycia

nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.