Projekt "Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)"

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona Grupa JSW Edysk

Przemysłowa Akademia Rozwoju Sp. z o. o. we współpracy z JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20),
pn: „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodów z branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO)”

 

Celem projektu jest:

przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowanie pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk oraz modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla uczniów w obszarze branży ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) - 3 zawody, w okresie 01.02.2021 - 31.07.2022 r. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich – opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu:

1. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Technik ochrony fizycznej osób i mienia

3. Technik pożarnictwa

 

Dofinansowanie projektu z UE:

678 725,00 PLN